Tancar

La llum com a nova eina en farmacologia


data to agree from 08/01/2020 to 30/04/2020
time 09:30 to 13:30

Unavailable


Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)

Seats: 10 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Workshop

  • Escolab

Durant el desenvolupament d’aquesta activitat, els assistents s’endinsaran en l’innovador món de la fotofarmacologia. Per una banda, coneixeran les característiques fotoquímiques dels azobenzens i alhora el seu ús en diversos camps. I per l’altra banda, estudiaran les proteïnes i la seva importància com a diana en diverses patologies. Per això, es durà a terme la caracterització fotoquímica d’un derivat d’azobenzè i un assaig colorimètric per conèixer la concentració proteica de les mostres.

Els azobenzens són molècules constituïdes per dos anells de benzè units a través d’un doble enllaç N=N. Aquest doble enllaç pot presentar dues geometries, i en conseqüència, tenim dos isòmers diferents: el cis i el trans. Aquests isòmers es poden interconvertir entre ells mitjançant llum d’una determinada longitud d’ona.

Aquests compostos han estat àmpliament utilitzats com a tints degut a la coloració intensa que presenten. De fet, s’ha observat que els dos isòmers poden presentar coloracions ben diferenciades. A més, els espectres d’absorbància que presenten els dos estats de la mateixa molècula són clarament diferents.

Alhora aquests compostos s’utilitzen en un camp molt innovador i recent denominat fotofarmacologia. Aquesta tècnica utilitza la llum per activar o desactivar els fotofàrmacs en cèl·lules, teixits o òrgans específics, proporcionant un alt grau de control local i temporal de l’activitat de la molècula. Així doncs, aquest fet la fa útil per a aplicacions terapèutiques i com a eina d’investigació. Encara que no està en fase de desenvolupament clínic, té el potencial de convertir-se en una nova teràpia en medicina. Ja que, permetria fotocontrolar de manera selectiva l’alliberació de fàrmacs en el cos humà.

 

SESSIONS

Les sessions seran de 3-4 hores aproximadament i es duran a terme durant els mesos de Gener a Abril. L’activitat es realitzarà a les instal·lacions del grup de recerca Medicinal Chemistry & Synthesis (https://www.iqac.csic.es/mcs/) liderat pel Dr. Amadeu Llebaria  (IQAC-CSIC, Barcelona). Finalment, esmentar que el taller pràctic serà dirigit per les estudiants de doctorat Anna Duran Corbera i Maria Ricart Ortega.  

FITXER

S’adjunta un fitxer en format PDF on s’explica detalladament l’activitat, el protocol que es durà a terme per realitzar la caracterització fotoquímica i l’assaig colorimètric.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.


PDF Download


Last comments

No comments. Be the first to comment!

Share!